Đăng nhập

Tải lượng virus SARS-CoV-2 trong các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên ở những bệnh nhân nhiễm bệnh

Bản tiếng Việt: Nguyễn Khởi Quân, Hà Xuân Nam, TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức từ Y học Cộng đồng.

Nguồn: New England Journal Medicine
SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory
Specimens of Infected Patients
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2001737
DOI: 10.1056/NEJMc2001737
Correspondence Copyright © 2020 Massachusetts
Medical Society.

Toàn văn xin xem tại đây./.