Đăng nhập

THÔNG TƯ 02/2017/TT-BYT

Quy định mức giá tối đa khung giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.

THÔNG TƯ 02/2017/TT-BYT - Quy định mức giá tối đa khung giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng gái, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp. tải file tại đây