Đăng nhập

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí quốc tế

Mineral and Bone Disorder in Chronic Kidney Disease: A Case Report from Vietnam
Mineral and Bone Disorder in Chronic Kidney Disease: A Case Report from Vietnam
22 Tháng 11, 2018
Pham Van Bui (Nguyen Tri Phuong Hospital) Nguyen Minh Tuan (Cho Ray Hospital) Huynh Thi Nguyen Nghia (Nguyen Tri Phuong Hospital) Pham Nguyen Thanh Phuong (Pham Ngoc Thach University of Medicine) Blood Purif 2017;44(suppl 1):46–51 DOI: 10.1159/000479619
Đọc thêm
Radiocontrast-Induced Acute Kidney Injury Following Coronary Angiography and Percutaneous Coronary Intervention: A Retrospective Cohort Study
Radiocontrast-Induced Acute Kidney Injury Following Coronary Angiography and Percutaneous Coronary Intervention: A Retrospective Cohort Study
09 Tháng 11, 2018
American Journal of Internal Medicine 2018; 6(5): 138-143 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajimdoi: 10.11648/j.ajim.20180605.18 ISSN: 2330-4316 (Print); ISSN: 2330-4324 (Online)
Đọc thêm