Đăng nhập

Thông báo mời thầu gói thầu Bảo trì, sữa chữa linh kiện thiết bị tin học năm 2018

Mời thầu gói thầu Bảo trì, sữa chữa linh kiện thiết bị tin học thuộc dự toán gói thầu " Bảo trì, sữa chữa linh kiện thiết bị tin học năm 2018" của bệnh viện Nguyễn Tri Phương