Đăng nhập

MỜI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG CÁP QUANG

Tên gói thầu: Thi công hệ thống cáp quang Khu E Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số:133/QĐ-TCCB-HC-DV ngày 20/10/2017 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Thi công hệ thống cáp quang Khu E”.