Đăng nhập

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU ( ĐIỆN LẠNH VÀ MAY TRANG PHỤC)

Về gia hạn thời gian đóng thầu cho gói thầu “Bảo trì sửa chữa điện lạnh toàn phần năm 2017” và “May trang phục y tế năm 2017” Căn cứ Luật Đấu Thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;