Đăng nhập

Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu : " Cung cấp 02 tủ mát để lưu mẫu bệnh phẩm và hóa chất xét nghiệm".