Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ

Về việc mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp thuộc dự toán gói thấu "Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp năm 2018" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Thời gian bán hồ sơ mời thầu ngày 09h00, ngày 22 tháng 02 năm 2018 đến trước 11h00, ngày 05 tháng 3 năm 2018
Thời gian đóng thầu :11h00, ngày 05 tháng 3 năm 2018