Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ IN ẤN

Về việc mời thầu gói thầu In ấn tài liệu bệnh viện thuộc dự toán gói thầu "In ấn tài liệu bệnh viện năm 2018" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Thời gian bán hồ sơ mời thầu ngày 09h00, ngày 22 tháng 02 năm 2018 đến trước 11h00, ngày 01 tháng 3 năm 2018
Thời gian đóng thầu :11h00, ngày 01 tháng 3 năm 2018