Đăng nhập

THÔNG BÁO VV MỜI CHÀO GÓI THẦU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY CHỦ THUỘC DỰ TOÁN GÓI THẦU "CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY CHỦ PHỤC VỤ CÔNG TÁC VẬN HÀNH CỦA MẠNG MÁY TÍNH BVNTP"