Đăng nhập

THÔNG BÁO "VV MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP QUANG TẠI KHU G VÀ KHU H THUỘC DỰ TOÁN GÓI THẦU "CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP QUANG TẠI KHU G VÀ KHU H BVNTP" "

DOWNLOAD

THÔNG BÁO "VV MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP QUANG TẠI KHU G VÀ KHU H THUỘC DỰ TOÁN GÓI THẦU "CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP QUANG TẠI KHU G VÀ KHU H BVNTP" " TẢI FILE TẠI ĐÂY.