Đăng nhập

THÔNG TIN MỜI THẦU GIẤY A4

Cung cấp giấy A4, A5 phục vụ cho công tác Bệnh viện

Thời gian nộp hồ sơ: Trước 14h00 ngày 05 tháng 01 năm 2018

Hồ sơ chào giá khi nộp phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín (ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư) và nộp tại phòng Hành Chánh Quản Trị của Bệnh viện.

.