Đăng nhập

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

CƠ HỘI – GIẢI PHÁP CHO VIỆC XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

Hiện nay, trên thế giới, số hóa đã tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành y tế, làm cho quá trình chăm sóc sức khỏe ngày càng chất lượng - hiệu quả - hiệu năng. Số hóa đã làm cho hệ thống thông tin y tế trở thành nền tảng để triển khai các nội dung của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như trí tuệ nhân tạo, internet kết nối, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây,… làm cho bệnh viện ngày càng thông minh. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã đề ra lộ trình thực hiện bệnh án điện tử và bệnh viện thông minh.

Tuy nhiên, việc xây dựng bệnh viện thông minh đang đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý bệnh viện, từ hệ thống quản lý bệnh viện đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, bảo mật và an toàn thông tin, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến việc thích ứng với hạ tầng số hóa của người làm công tác quản lý.

Để có thể đưa ra các khuyến nghị góp phần định hướng cho việc xây dựng bệnh viện thông minh ở Việt Nam, được sự đề xuất và hỗ trợ của Khoa Quản lý Công nghiệp - Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hội sẽ phối hợp với Khoa Quản Lý Công Nghiệp – Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế “INFORMATICS về sức khoẻ lần I, hướng tới BỆNH VIỆN THÔNG MINH” gọi tắt là HEALTHINFO I”, để các nhà quản lý cũng như các nhà nghiên cứu có cơ hội cùng nhau thảo luận ở cả hai lĩnh vực nghiên cứu và thực hành quản lý bệnh viện trong bối cảnh đó.

Chi tiết vui lòng xem tại đây./.