Đăng nhập

Thông báo chiêu sinh lớp học Lọc máu và Kế hoạch mở lớp

16/07/2018 Thông báo chiêu sinh : vv Tổ chức lớp đào tạo liên tục chuyên đề " Thận học - Lọc máu" Kế hoạch: mở lớp Thận học - Lọc máu

DOWNLOAD

-Thông báo chiêu sinh : "vv Tổ chức lớp đào tạo liên tục chuyên đề Thận học - Lọc máu" . Tải file tại đây

-Kế hoạch: "Mở lớp Thận học - Lọc máu"  Tải file tại đây