Thông báo: "Tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023"

Nội dung

Tiếp nhận Thông báo số 10339/TB-SYT ngày 24/11/2023 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo đến các khoa, phòng triển khai cho viên chức, người lao động của đơn vị mình quản lý đối với 02 vị trí việc làm, như sau:

- Quản lý nghiệp vụ y thuộc Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế.

- Công nghệ thông tin thuộc Phòng Công nghệ thông tin, Sở Y tế.

Lưu ý:

- Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông báo số 10339/TB-SYT ngày 24/11/2023 của Sở Y tế thì viên chức, người lao động phải có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cá nhân nơi công tác.

 

 

return to top