Bài giảng của giáo sư Ahya (Hoa Kỳ) - đào tạo về chất lượng nước trong chạy thận (15/11/2018)

Nội dung

Link tải tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1MRwC_7SnUZvTnxxVkmYvJnM7o-HkxvE4/view?usp=sharing

Phòng Quản Lý Chất Lượng./.

return to top