Thông báo chiêu sinh lớp NCKH 2021

Nội dung

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho đối tượng nhân viên y tế trong và ngoài bệnh viện có nhu cầu. Nay bệnh viện Nguyễn Tri Phương mở lớp huấn luyện về “Phương pháp Nghiên cứu khoa học”.

File đăng ký xin tải tại đây./.

 

return to top