Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Nội dung

1. Bổ nhiệm lại TS.BS. Huỳnh Thanh Long, giữ chức vụ Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp.

2. Bổ nhiệm lại BS.CKII. Trương Hữu Trí, giữ chức vụ Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa.

3. Bổ nhiệm lại BS.CKII. Trần Văn Hiệp, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa.

Thời gian giữ chức vụ của các viên chức là 05 năm.

return to top