Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 01/2023

Nội dung

Ngày 03/01/2023, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Công Minh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2023

return to top