Đăng nhập

Thông Tin Đấu Thầu

Thông báo "vv mời chào giá Công trình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Số 7"
Thông báo
22 Tháng 02, 2019
Hạng mục Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh B214, B217, B308, B313B, B316, B330
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá Công trình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Số 6"
Thông báo
22 Tháng 02, 2019
Hạng mục: Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh A208, B303, C218, D201
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá Công trình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Số 5"
Thông báo
22 Tháng 02, 2019
Hạng mục: "Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh A107, A202, A203, A449, A451"
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá Công trình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Số 4"
Thông báo
22 Tháng 02, 2019
Hạng mục: Chống thấm Sân thượng, Sê nô Khu A
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá Công trình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Số 3"
Thông báo
22 Tháng 02, 2019
Hạng mục: "Dặm và chống thắm A, B, C, D"
Đọc thêm