Chức năng nhiệm vụ phòng Điều dưỡng

Nội dung

Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng, có vai trò trong việc quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng có chức năng chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phượng tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; xây dựng, theo dõi, đánh giá các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh; cập nhật, chỉnh sửa, tham mưu cho bệnh viện ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức các khóa đào tạo liên tục, sinh hoạt chuyên môn cập nhật kiến thức chăm sóc người bệnh cho Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; phối hợp với các khoa phòng tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chia sẻ và nâng cao năng lực chuyên môn thực hành chăm sóc người bệnh; tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn của Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; cập nhật, chỉnh sửa bảng mô tả công việc các vị trí làm việc của Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; phối hợp xây dựng các hướng dẫn, quy trình sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phương tiện chăm sóc người bệnh; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng chấm thầu vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của bệnh viện; tham gia công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông; tham gia công tác chỉ đạo tuyến hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn; chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

return to top