Mạnh thường quân hỗ trợ Quỹ hoàn cảnh khó khăn tháng 06 đến tháng 09/2022

Nội dung

Mạnh thường quân hỗ trợ Quỹ hoàn cảnh khó khăn tháng 06 đến tháng 09/2022

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top