Nhóm Thiện nguyện Tâm Từ hỗ trợ bệnh nhân tháng 09 - 10 - 11/2023

Nội dung

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top