Nhóm Thiện nguyện Từ tâm hỗ trợ bệnh nhân tháng 01/2023

Nội dung

Nhóm Thiện nguyện Từ tâm hỗ trợ bệnh nhân tháng 01/2023

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top