Những chức năng mới của phòng Quản Lý Chất Lượng từ tháng 9/2018

Nội dung

Nhằm tăng cường thêm nữa chất lượng một số hoạt động, từ tháng 9/2018 phòng Quản Lý Chất Lượng được Ban Giám đốc phân công thêm một số nhiệm vụ như sau:

- Quản lý đào tạo liên tục

- Quản lý Nghiên cứu khoa học

- Quản lý công tác đối ngoại

Phòng Quản Lý Chất Lượng quản lý trực tiếp "Tổ đối ngoại" và tham gia thường trực điều hành "Ban truyền thông của Bệnh viện cũng bắt đầu từ tháng 9/2018./.

Chia sẻ trên Zalo
return to top