THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ

Nội dung

Thời gian bán hồ sơ mời thầu ngày 09h00, ngày 22 tháng 02 năm 2018 đến trước 11h00, ngày 05 tháng 3 năm 2018
Thời gian đóng thầu :11h00, ngày 05 tháng 3 năm 2018

return to top