THÔNG BÁO "VV MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THUỘC DỰ TOÁN GÓI THẦU "LÀM SẠCH BỆNH VIỆN NĂM 2020" TẠI BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG"

Nội dung

DOWNLOAD

THÔNG BÁO "VV MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THUỘC DỰ TOÁN GÓI THẦU "LÀM SẠCH BỆNH VIỆN NĂM 2020" TẠI BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG" TẢI FILE TẠI ĐÂY

return to top