Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm tháng 03/2022

Nội dung

Trân trọng cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm đã hỗ trợ một phần viện phí cho BN Nguyễn Thị Na.

Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm tháng 03/2022

 

return to top