Bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý Phòng Công tác xã hội

Nội dung

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý Phòng Công tác xã hội, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm lại Bà Trần Thanh Nhàn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2024. 

return to top