Giới thiệu về phòng Tổ chức cán bộ (từ 2004-2023)

Nội dung

I. Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Phòng Tổ chức cán bộ có những chức năng nhiệm vụ sau:

Tham mưu lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tổ chức tuyển nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc chung của Bệnh viện; tham mưu quản lý nguồn nhân lực, thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động làm cơ sở để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm; tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, thôi việc; giải quyết các chế độ chính sách, lao động tiền lương cho viên chức, người lao động; Công tác đào tạo, thực hành bác sĩ đa khoa tham gia chương trình thực hành lâm sàng để cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế; hỗ trợ tham mưu công tác pháp chế…Ngoài ra, còn thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do Ban Giám đốc Bệnh viện phân công.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ, lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý hồ sơ lý lịch viên chức, người lao động trên hệ thống phần mềm Sở Nội vụ, Sở Y tế, góp phần phát triển hệ thống ứng dụng VNeID trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

 

II. Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, Phòng Tổ chức cán bộ bao gồm 11 nhân sự, gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 08 chuyên viên.


 

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ từ năm 2004 đến nay

1. CN. Huỳnh Thị Mi Sên

2. BS.CKII. Lê Văn Tuyến

3. CN. Huỳnh Thị Thu Thảo

4. BS.CKII Chiêm Hoàng Phong

5. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

III. Phương hướng, nhiệm vụ được giao

Công tác đào tạo, thực hành bác sĩ đa khoa tham gia chương trình thực hành lâm sàng để cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế.

Tham mưu, ban hành Quyết đinh thầu, kiểm tra hồ sơ thầu, báo cáo khi phát hiện nhưng nội dung chưa thực hiện theo đúng quy định.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý hồ sơ lý lịch viên chức, người lao động trên hệ thống phần mềm Sở Nội vụ, Sở Y tế, góp phần phát triển hệ thống ứng dụng VNeID trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác Pháp chế, kiểm soát các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành, triển khai toàn Bệnh viện.

 

 

return to top