Quyết định bổ nhiệm lại và điều động bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (tháng 7 năm 2024)

Nội dung

Trong tháng 7 năm 2024, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao Quyết định điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý thuộc Bệnh viện. Cụ thể như sau:

1. Điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01/7/2024.

2. Bổ nhiệm lại Ông Phùng Mạnh Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 10/7/2024.

3. Bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Hồng giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Thận - Lọc máu.Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 15/7/2024.

return to top