Quyết định điều động bổ nhiệm viên chức quản lý

Nội dung

1. Điều động bổ nhiệm Cử nhân Lê Thị Yến Oanh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác xã hội.
2. Điều động bổ nhiệm Cử nhân Trương Thùy Trang, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
3. Điều động bổ nhiệm Bác sĩ Hoàng Văn Triều, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
4. Điều động bổ nhiệm Cử nhân Nguyễn Mạnh Hùng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến.
Thời gian giữ chức vụ của các viên chức là 05 năm.

return to top