Thông báo bổ sung thí sinh không đủ điều kiện và niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2018

Nội dung

 

STT Ký hiệu Ngày Trích yếu Loại Nơi ban hành
1 1274/TB-NTP.HĐXTVC 06/07/2018 Về việc niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức Bv Nguyễn Tti Phương 2018. (2 trang)  THÔNG BÁO HĐXTVC
1.1 Đính kèm 1274/TB-NTP.HĐXTVC 06/07/2018  Danh sách kết quả điểm xét tuyển viên chức Bv Nguyễn Tri Phương 2018 (10 trang)  DANH SÁCH HĐXTVC
2   16/06/2018 Danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Bv Nguyễn Tri Phương 2018 . THÔNG BÁO HĐXTVC
2.1      Danh sách bổ sung thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Bv Nguyễn Tri Phương 2018 (2 trang)  DANH SÁCH HĐXTVC
1.2      ĐƠN XIN PHÚC KHẢO  MẪU ĐƠN  
return to top