Luật phòng chống tham nhũng (2018)

Nội dung

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

File pdf

return to top