THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN NĂM 2018

Nội dung

- Thông báo thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển năm 2018: Download File tại đây.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển năm 2018: Download File tại đây

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển năm 2018: Download File tại đây

 

return to top