ĐỊNH DẠNG CHUNG CHO Y HIỆU BỆNH VIỆN

Nội dung

Logo của BV đã đăng ký bản quyền: tải tại đây 

Sogan của BV: "Năng động - Thân thiện - Phát triển".

Thiết kế cho các báo cáo PowerPoint: tải tại đây.

return to top