✴️ Thông tư liên tịch –hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người (P3)

Nội dung

MẪU BÁO CÁO BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI

THÁNG/QUÝ/NĂM 

(Áp dụng đối với các đơn vị y tế khi trao đổi thông tin bệnh dịch  với các đơn vị thú y)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013)

 

Cơ quan chủ quản:.....1......             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị:..........2............                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Số:.........../......3.....                                          ..........4........., ngày..... tháng.... năm.........

 

BÁO CÁO THÁNG/QUÝ/NĂM

BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI

Tháng.... (từ ngày 01 đến ngày 31 hàng tháng)5

Quý..... (từ ngày 01 của tháng đầu quý đến ngày 31 của tháng cuối quý)6

Năm..... (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 các năm)7

Kính gửi:......................8..........................

 

Tình hình bệnh, dịch 

Nhận xét, đánh giá

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- ................

 

 

Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

 

1 Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;

2 Tên đơn vị lập báo cáo;

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức lập báo cáo;

4 Địa danh;

5 Thời hạn gửi báo cáo tháng: trước ngày 15 của tháng kế tiếp;

6Thời hạn gửi báo cáo quý: trước ngày 15 của quý kế tiếp;

7Thời hạn gửi báo cáo năm: trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp;

8Ghi rõ số nhà, xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố địa điểm phát hiện ca bệnh;

9 M: số trường hợp mắc;

10 C: số trường hợp chết;

11 XN(+): số trường hợp xét nghiệm dương tính;

12 Địa bàn quản lý trực tiếp của đơn vị báo cáo.

 

MẪU BÁO CÁO BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI

THÁNG/QUÝ/NĂM

(Áp dụng đối với các đơn vị thú y khi trao đổi thông tin bệnh dịch  với các đơn vị y tế)

Cơ quan chủ quản:.....1......             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị:..........2............                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

Số:.........../......3.....                               ..........4........., ngày..... tháng....năm.........

 

BÁO CÁO THÁNG/QUÝ/NĂM 

BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI

Tháng.... (từ ngày 01 đến ngày 31 hàng tháng)5

Quý.....(từ ngày 01 của tháng đầu quý đến ngày 31 của tháng cuối quý)6 Năm..... (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 các năm)7

Kính gửi:......................8..........................

Tình hình bệnh, dịch 

Nhận xét, đánh giá

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Nơi nhận:                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

- ....................                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;

2- Tên cơ quan, tổ chức lập báo cáo;

3- Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức lập báo cáo;

4- Địa danh;

5-Thời hạn gửi báo cáo tháng: trước ngày 15 của tháng kế tiếp; 

6

Thời hạn gửi báo cáo quý: trước ngày 15 của quý kế tiếp; 

7- Thời hạn gửi báo cáo năm: trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp; 

8- Ghi rõ số nhà, xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố địa điểm phát hiện ca bệnh;

9- M: số trường hợp mắc;

10- C: số trường hợp chết;

11- XN(+): số trường hợp xét nghiệm dương tính;

12- Địa bàn quản lý trực tiếp của đơn vị báo cáo.

 

PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH CÁC TỈNH

BẢNG PHÂN CÔNG

Đơn vị đầu mối phụ trách các tỉnh

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top