Đăng nhập

Thông Tin Đấu Thầu

Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu
11 Tháng 04, 2019
Kính gửi các công ty sản xuất kinh doanh
Đọc thêm
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 2019
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 2019
04 Tháng 04, 2019
Gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Đọc thêm