Đăng nhập

Thông Tin Đấu Thầu

Thông báo mời thầu 2019
Thông báo mời thầu 2019
09 Tháng 05, 2019
vv Mời thầu gói thầu in ấn tài liệu bệnh viện thuốc dự toán gói thầu "In ấn tài liệu bệnh viện năm 2019" của Bv Nguyễn Tri Phương
Đọc thêm
Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu
11 Tháng 04, 2019
Kính gửi các công ty sản xuất kinh doanh
Đọc thêm
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 2019
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 2019
04 Tháng 04, 2019
Gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Đọc thêm