Nhóm Thiện nguyện Chia sẻ Sharing hỗ trợ bệnh nhân tháng 04-06/2023

Nội dung

Nhóm Thiện nguyện Chia sẻ Sharing hỗ trợ bệnh nhân tháng 04-06/2023

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top