QUỸ HỖ TRỢ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN TỪ THÁNG 01 ĐẾN 04/2022

Nội dung

QUỸ HỖ TRỢ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN TỪ THÁNG 01 ĐẾN 04/2022

QUỸ HỖ TRỢ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN TỪ THÁNG 01 ĐẾN 04/2022

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top