Hướng dẫn khám sức khỏe thay đổi một số nội dung theo thông tư 09/2023/TT-BYT

Nội dung

 

DANH MỤC KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TRONG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO LAO ĐỘNG NỮ

 

THÔNG TƯ  09/2023/TT-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BYT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE

 

return to top