✴️ Tác động của pentaglobin trong bệnh viêm phổi nặng do COVID 19 - một nghiên cứu tiềm năng

Nội dung

Bối cảnh:

Đại dịch COVID-19 hiện nay đã trở thành một cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu và đặt ra một thách thức nghiêm trọng trong việc điều trị bệnh nhân viêm phổi COVID nặng.
Với nhu cầu cấp thiết về một phương pháp điều trị hiệu quả, chúng tôi đã hướng đến việc nghiên cứu hiệu quả của Pentaglobin, một globin miễn dịch tiêm tĩnh mạch dung trong điều trị bệnh nhân viêm phổi nặng do Covid-19.

 

Phương pháp:

Đây là một nghiên cứu đối chứng không ngẫu nhiên nhãn mở. Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu (n = 17) được bổ sung Pentaglobin ngoài liệu pháp tiêu chuẩn và nhóm chứng (n = 19) chỉ nhận được điều trị chăm sóc tiêu chuẩn. Mức độ nghiêm trọng của bệnh được định lượng bằng điểm mức độ nghiêm trọng và các thông số trong phòng thí nghiệm được dùng để so sánh giữa hai nhóm.

 

Kết quả:

Thời gian nằm viện trung bình của nhóm dùng pentaglobin là 12,35 ± 6,98 ngày so với 10,94 ± 4,62 ngày ở nhóm điều trị tiêu chuẩn với sự khác biệt trung bình là 1,4 ngày (giá trị p = 0,4).


Pentaglobin không cung cấp thêm lợi thế về việc giảm thời gian nằm viện. Không có sự khác biệt đáng kể giữa cả hai nhóm về yêu cầu thở máy có xâm lấn (p = 0,56) và tử vong (p = 0,86). Điểm mức độ nghiêm trọng của CT (OR = 1,39 95% CI = 1,09–1,77, P = 0,01), điểm APACHE II (OR = 1,16 95% CI = 0,99–1,35, P = 0,05) và điểm SOFA (OR = 2,11 95% CI = 1,13–3,93, P = 0,02) là các yếu tố dự báo độc lập về tỷ lệ tử vong.


Kết luận:

Việc sử dụng pentaglobin ở bệnh nhân COVID - 19 không có tác dụng đáng kể trong việc giảm nguy cơ thở máy hoặc tử vong, khi bệnh nặng hơn hoặc giảm tình trạng mê sảng.
 

Xem toàn bộ bài báo TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top