ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ TRẢI NGHIỆM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Nội dung

Tác giả: Bùi Thanh Toàn*, Hồ Huỳnh Uy Tài*, Nguyễn Thanh Bình*, Lương Công Minh*,

Nguyễn Văn Tập**

*: BV Nguyễn Tri Phương

**: Đại học Nguyễn Tất Thành

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh về trải nghiệm điều trị nội trú và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính.

Đối tượng nghiên cứu: 400 người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ hài lòng về trải nghiệm lúc nhập viện là 89,75%; trải nghiệm trong thời gian nằm viện là 76,75%; trải nghiệm khi chi trả viện phí là 97,25%; trải nghiệm trước khi xuất viện là 99% và tỷ lệ trải nghiệm chung đạt 74%. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số yếu tố cần cải thiện như cơ sở vật chất xuống cấp, thái độ giao tiếp của nhân viên y tế, các tiện ích wifi, bãi giữ xe,…

Kết luận: Bệnh viện cần xây dựng những kế hoạch cải thiện các vấn đề như giảm thời gian chờ xuất viện, chất lượng nhà vệ sinh, dịch vụ bãi xe và thái độ giao tiếp của nhân viên thu tiền viện phí, Ngoài ra, cần duy trì, đẩy mạnh và phát huy hơn nữa những thế mạnh của bệnh viện.

KẾT LUẬN

Mức độ trải nghiệm tốt có tỉ lệ từ 76,75% đến 99%. Trong đó cao nhất là trải nghiệm trước khi xuất viện (99%) và thấp nhất là trải nghiệm trong thời gian nằm viện (76,75%).

Mặc dù kết quả khảo sát sự hài lòng của NB về trải nghiệm điều trị nội trú đều đạt tỷ lệ cao, tuy nhiên vẫn còn những yếu tố làm cho NB phàn nàn và chưa hài long như: Thái độ giao tiếp với NB của nhân viên thu tiền viện phí, một vài dịch vụ tiện ích của BV chưa hoàn thiện và cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. BV cần xây dựng những kế hoạch cải thiện các vấn đề như giảm thời gian chờ xuất viện, chất lượng nhà vệ sinh, dịch vụ bãi xe và thái độ của nhân viên hành chính,… Ngoài ra, cần duy trì, đẩy mạnh và phát huy hơn nữa những thế mạnh của BV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Fatima, I, Humayun, A., Iqbal, U., & Shafiq, M. (2019). Dimensions of service quality in healthcare: a systematic review of literature. Int J Qual Health Care, 31(1), 11-29. doi:10.1093/intqhc/mzy125

2. Quyết định Số: 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của NB.

3. Delnoij D. M. (2009). Measuring patient experiences in Europe: what can we learn from the experiences in the USA and England?, European journal of public health, [https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp105], (accessed on May, 2022)

4. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (2019). Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát trải nghiệm của NB nội trú tại Việt Nam, Tạp chí BV Nhân dân 115.

5. Hoàng Văn Trình (2019). Trải nghiệm của NB và thân nhân trong quá trình điều trị nội trú tại BV Đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2019, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 24(1), trang 27-33.

6. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (2021). Kết quả khảo sát trải nghiệm của NB trong thời gian điều trị nội trú tại các BV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020, Tạp chí Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

7. Nguyễn Trọng Sơn và cộng sự (2022). Trải nghiệm của NB điều trị nội trú tại BV Hữu nghị Việt Đức năm 2021, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 520(1A), trang 252-257.

8. BV Bình Dân (2021). Báo cáo kết quả trải nghiệm NB quý II năm 2021

return to top