✴️ Thông báo thay đổi cách khai báo y tế

Nội dung

Đây là thay đổi phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Ban Phòng chống dịch Covid-19, cụ thể ở những hướng dẫn dưới đây từ Sở Thông tin và Truyền thông Tp.Hồ Chí Minh:

Thông tin về phần mềm PC-Covid tham khảo tại: http://covid19.tech.gov.vn/

return to top