TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Nội dung

Qua công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm cho kết quả kiểm tra như sau:

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá:

Tóm tắt:

 • Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 83/83 tiêu chí
 • Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%
 • Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 322 (có hệ số: 347)
 • Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.86

Biểu đồ các khía cạnh chất lượng bệnh viện:

 

Ưu điểm chất lượng bệnh viện:

 • Giữ vững các mức điểm đã đạt được của năm 2020
 • Xoáy sâu vào cải tiến chất lượng qua các đề án cải tiến chất lượng của Bệnh viện nói chung và từng khoa phòng nói riêng.

Nhược điểm và vấn đề tồn tại

 • Còn nhiều kế hoạch và dự án cải tiến chất lượng bị ảnh hưởng và trễ.

 • Nguồn lức cho cải tiến chất lượng không còn được đầy đủ

Xác định các vấn đề ưu tiên cải tiến chất lượng

 • An toàn cho người bệnh
 • Kiểm soát nhiểm khuẩn

Giải pháp, lộ trình, thời gian cải tiến chất lượng

 • Tiếp tục các vấn đề cấp bách do Covid đặt ra

Kết luận, cam kết của bệnh viện cải tiến chất lượng

Luôn đặt sự an toàn của người bệnh lên cao nhất

 

return to top