Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu : " Cung cấp 02 tủ mát để lưu mẫu bệnh phẩm và hóa chất xét nghiệm".

Nội dung

DOWLOAD: Click here

return to top