THÔNG BÁO MỜI THẦU "VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU TRÊN CỔNG MUA SẮM CÔNG: GÓI THẦU MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023 CỦA BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG - GÓI THẦU THUỐC GENERIC ; GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ."

Nội dung

return to top