Thông báo "vv bán hồ sơ yêu cầu cho gói thầu - Gói thầu:"Mua sắm bổ sung vật tư y tế tiêu hao - hóa chất năm 2022 theo kết quả đấu thầu tại các bệnh viện khác năm 2021-2022""

Nội dung

return to top