Công bố đơn vị đào tạo lần thứ 6 đối với BV Nguyễn Tri Phương

Nội dung

 

Xem toàn bộ công bố tại đây

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top